Program partnerski dla szkół

POBIERZ UMOWĘ SERWISOWĄ (PDF)

UMOWA SERWISOWA NR ………

Zawarta w dniu …………………………. pomiędzy: FINALTECH z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Sieroca 17, NIP: 953-233-06-36, REGON: 093068741; zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez: Michał Tuczempski – właściciel, a:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zwaną w dalszej części umowy ZLECAJĄCYM, reprezentowany przez: …………………………………………………………………..

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług serwisowych dla Zlecającego.
2. Świadczenia obejmują następujące usługi:

  • diagnoza sprzętu komputerowego oraz określenie kosztów naprawy
  • usuwanie awarii sieci, sprzętu komputerowego powierzonego do obsługi serwisowej przez zlecającego
  • doradztwo i fachowa pomoc w bieżących problemach
  • dostarczanie materiałów eksploatacyjnych
  • dostęp do informacji pod numerem telefonu (52) 561-00-61, (22) 203-58-88 oraz drogą

e-mailową: info@finaltech.pl, FAX: (52) 561-00-62

 • telefon alarmowy: 511-244-689 (10:00-22:00)

§ 2

WYKONAWCA zobowiązuje się do fachowej obsługi klienta.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do solidnej i szybkiej diagnozy / naprawy / instalacji sprzętu komputerowego zgłoszonego na serwis przez Zlecającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do reakcji w ciągu 48h na każde zgłoszenie Zlecającego

3. Wszelkie zgłoszenia serwisowe będą wykonywane w siedzibie Zlecającego

a. Wykonawca zastrzega sobie możliwość naprawy poza siedzibą Zlecającego jeśli diagnoza usterki / próby naprawy jednoznacznie wykluczą możliwość techniczną naprawy na terenie siedziby Zlecającego

4. W przypadku naprawy Wykonawca zobowiązuje się usunąć zaistniałe usterki w przeciągu 72 godzin od otrzymania zgłoszenia.

a. Wykonawca zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasowo naprawy z powodu braku odpowiednich części, możliwości technicznych lub innych przyczyn bezpośrednio uniemożliwiających naprawę

b. Wykonawca zastrzega sobie brak możliwości naprawy danego sprzętu z powodu braku odpowiednich części, równocześnie zobowiązuje się do zwrotu poniesionych kosztów.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi serwisowe na rzecz Zlecającego w liczbie godzin: ………………. w każdym miesiącu kalendarzowym do dnia: …………………

2. Kwota ustalona za świadczenie usług wynosi:……………………. zł netto

3. Kwota ustalona za każdą dodatkową godzinę świadczenia usług ustalono na:………….. zł netto

4. Koszty dojazdu do siedziby Zlecającego pokrywa Wykonawca

§ 5

1. Zlecający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy, na każde wezwanie, wszystkie posiadane dokumenty techniczne sprzętu ioprogramowania.

2. Zlecający gwarantuje, że sprzęt oddany do naprawy nie pochodzi z kradzieży oraz oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie oddanym do naprawy jest legalne w świetle obowiązującego prawa.

§ 6

1. Za świadczenie usług, o których mowa w niniejszej umowie Zlecający będzie płacił Wykonawcy ustaloną w § 4 ad2 kwotę niezależnie czy wykorzysta liczbę wykupionych godzin serwisowych w danym okresie rozliczeniowym.

2. Za każdą dodatkową godzinę świadczonych usług przekraczającą liczbę wymienioną w § 4 ad1 zlecający będzie płacił Wykonawcy kwotę ustaloną w § 4 ad3 przy czym Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zlecającego o wykorzystaniu liczby godzin określonej w § 4 ad1 przed naliczaniem dodatkowych opłat.

3. Kwoty wymienione w § 4 ad2 oraz ad3 nie obejmują kosztów zamówionego sprzętu jak i sprzętu podlegającego wymianie nie będącego na gwarancji Wykonawcy

4. Zlecający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu

5. Rozliczenie następuje na podstawie faktury VAT , wystawianej przez Wykonawcę na koniec miesiąca kalendarzowego, płatne przelewem w terminie 7 dni na konto firmowe Wykonawcy:

AliorBank:

76 2490 0005 0000 4510 6360 5271

§ 7

1.W przypadku niezapłacenia faktury przez Zlecającego w terminie przekraczającym 7 dni od ustalonej daty płatności, wszelkie obowiązki Wykonawcy zostają zawieszone do momentu uregulowania zobowiązań.

§ 8

1. Niniejsza umowa może być rozwiązana za 30 dniowym okresem wypowiedzenia, zgłoszonego drugiej stronie umowy pisemnie.

§ 9

1. Umowa niniejsza może być zmieniona lub uzupełniona w drodze pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

1. Na wszystkie wykonane usługi Wykonawca udziela niezależnej gwarancji na okres 12 miesięcy chyba że inaczej określono na fakturze.

2. Na każdy dostarczony sprzęt Wykonawca udziela niezależnej gwarancji na okres 12 miesięcy, chyba że inaczej określono na fakturze.

§ 12

1. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie lub przez Sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.

§ 13

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

FINALTECH – naprawa laptopów | naprawa konsol | naprawa urządzeń Apple